Rada

Kaleráb v prvom roku vytvára listy a buľvu. V druhom roku vyrastá z buľvy kvetná os; kvety sa neskoršie mienia na šešule s drobnými guľatými semenami. Kaleráb na semeno pestujeme 2 roky.

Pestovanie v prvom roku

V prvom, roku sa k’aleráb pestuje rovnako ako kaleráb na konzum. Neskoré odrody sejeme od konca júna, skoré odrody v júli, aby sme skrátili čas prezimovania. Chybami, ktoré znižujú akosť ma­terských rastlín na semeno v prvom roku, je pukanie buliev a vyháňanie do kvetu. Pukanie zapríčiňujú nerovnomerné zrážky. Vyháňanie do kvetu už v prvom roku spôsobuje nízka teplota na začiatku vývoja priesad. Nízke teploty pôsobia ako jarovizácia a spôsobujú nevhodné kvitnutie už v prvom roku.

Materské rastliny zberáme už v októbri pred príchodom nočnýcli mrazov. Materské rastliny vyberáme a nepoškodené buľvy s priemerom 5—6 cm opatrne zberáme. Pri výbere dbáme, aby materské rastliny všetkými svojimi vlastnosťami zodpovedali rozmnožovanej odrode. Na vybraných buľvách nechávame oby­čajne asi 3 cm dlhé stopky a ostatné časti listov odrezávanie. Takto upravené kaleráby dobre prezimujú. Sadzačky prezimujeme rozličnými spôsobmi. Môžeme ich zakladať na husto do studeného pareniska, prípadne ich zakladáme do špeciálnych skladov (Koz- manova búda) alebo do bezmrazých pivníc a skladíšť. Sadzačky zakladáme vždy s koreňom a počas zimy sa snažíme v uskladňo- vacích priestoroch udržať teplotu okolo 2 C. Uskladnené sadzačky kalerábu môžu veľmi poškodiť myši, proti ktorým sypeme najčas­tejšie otrávené zrno.

Pestovanie v d r u h o m r o k u

Pri umiestňovaní semenného porastu kalerábu treba pamätať na to, že kaleráb sa ľahko opeľuje všetkými druhmi rodu Brassica oleracea. Pred nevhodným opelením musíme kaleráb chrániť izo­lačnou vzdialenosťou 600—1000 m. Túto vzdialenosť treba dodržať aj pri botanicky príbuzných burinách, ktoré kvitnú súčasne so semenným porastom. Pozemok pred sadením semenačiek už na zimu zorieme a cez zimu necháme v hrubej brázde. Pri jarnom povrchovom spracovaní zapracujeme do pôdy asi 3 q 40 % dra­selnej soli, 4 q superfosfátu a 3 q síranu amjónneho na 1 ha. Materské rastliny vysadzujeme hneď, len čo to počasie dovolí, a to najčastejšie v prvej polovici apríla. Skoré odrody vysadzuje­me do sponu 40X40 cm a neskoré až 50X50 cm. Obyčajne vysadzujeme v pásoch alebo záhonoch, t. j. každý 5. riadok vy­necháme, aby sme mohli porast riadne ošetrovať a kontrolovať. Sadzačky sadíme pomerne hlboko, aby boli bulvy zahrnuté asi do polovice zemou. Po sadení dôkladne zalievame. K jednotlivým rastlinám dávame asi 150 cm vysoké kolíky; prípadne nad jed­notlivými riadkami zhotovujeme drôtenú konštrukciu, ku ktorej neskoršie vyväzujeme kvitnúce byle.

Počas vegetácie výdatne zavlažujeme, plečkujeme a okopáva­me, prípadne postrekujeme proti škodcom Zo semenných poras­tov zberáme už v prvej polovici júla. Zberáme tak, že celú nad­zemnú časť pokosíme vtedy, keď šešule začnú žltnúť; kvetné byle zrezávame tesne pri buľve a viažeme ich do otiepok. Za pekného počasia ich nechávame na poli v malých panákoch doschnúť. Za nepriaznivého počasia rozvešiame jednotlivé otiepky vo voľných kôlňach, prípadne v iných miestnostiach pod strechou. Pod pa­náky na poli, ako aj pod rozvešané otiepky dávame plachty, aby sa zachytilo všetko vytrúsené semeno. Riadne doschnuté semeno mlátime na mláťačkách. Úroda z 1. ha veľmi kolíše a býva 2—5 q semena.

 

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.